Onderzoek naar haalbaarheid

De gemeenteraad heeft besloten om te onderzoeken of windenergie kansen biedt voor Roerdalen. Windturbines kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Daarvoor hebben we in de hele gemeente gekeken naar locaties die mogelijk geschikt kunnen zijn. Inmiddels is er nog één locatie over: het Meinwegplateau. We onderzoeken nu welke potentie hier aanwezig is. 

Eerder onderzoek in hele gemeente

In 2022 heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke locaties voor het opwekken van windenergie. Op de twee kaarten hieronder staan de vier gebieden die uit het onderzoek naar voren kwamen als mogelijk geschikt. De gemeenteraad heeft aangegeven dat windturbines zoveel mogelijk aan de grenzen van de gemeenten moeten worden gebouwd en geclusterd. Daardoor bleven alleen de locaties Meinwegplateau (nummer 1) en Montfort-Zuid (nummer 4) over. Voor de locatie Montfort-Zuid geldt dat er geen draagvlak is bij de inwoners van Montfort en de mogelijke effecten op de inwoners te groot zijn.

De gemeenteraad heeft daarom in september 2022 bepaald dat alleen het Meinwegplateau nog overblijft als mogelijk gebied. Daarom onderzoeken we hier nu de wenselijkheid en haalbaarheid. Begin 2023 zetten we hiervoor een aantal nieuwe verkennende stappen. Dat doen we samen met de bewoners, eigenaren en andere belanghebbenden. Voor de zomer willen we deze stappen afronden en keuzes maken over hoe we verder gaan.

Mogelijke locaties bij 400 meter tot gevoelige objecten

Mogelijke locaties bij 550 meter tot gevoelige objecten

Afstand tot gevoelige objecten

Op dit moment zijn er geen normen voor de afstand van windturbines tot gevoelige objecten. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, scholen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven.  In het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat deze normen er moeten komen. Het onderzoek dat nodig is voor de besluitvorming daarover loopt momenteel. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om voor de thema’s geluid en slagschaduw uit te gaan van twee afstanden. De afstand van 400 meter tot geluidsgevoelige objecten is afgeleid uit het Activiteitenbesluit. De afstand van 550 meter is gebaseerd op de adviesgeluidnorm van de WHO: Lden 45 db(A).

Hoe gaat het verder?

Na het onderzoek naar de mogelijke locatie wil de gemeente onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid op zowel technisch, economisch als maatschappelijk vlak. Als blijkt dat windturbines kansen bieden, dan worden de eerste stappen richting de ontwikkeling ervan gezet. Hierbij vindt de gemeente van belang dat er  draagvlak is voor de plannen. Ze werkt daarom nauw samen met inwoners en de coöperatie Duurzaam Roerdalen. Ook wil de gemeente meer grip krijgen op de rendementen die kunnen worden behaald en de financieringsmogelijkheden.