Vraag en antwoord windmolens

Heb je vragen over windmolens in Roerdalen? Op deze pagina hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet. 

Waarom komen er windmolens?

Het is niet zeker dat er windmolens komen in Roerdalen. De gemeente gaat eerst onderzoeken of windmolens kansen bieden. Bovendien vindt ze het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de plannen. Daarom worden inwoners en de coöperatie Duurzaam Roerdalen nauw betrokken.

Hoeveel windmolens komen er in Roerdalen?

Het is niet zeker dat er windmolens komen in Roerdalen. De gemeente gaat eerst onderzoeken of windmolens kansen bieden. Bovendien vindt ze het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de plannen. Daarom worden inwoners en de coöperatie Duurzaam Roerdalen nauw betrokken.

Op welke locaties komen de windmolens?

Het is niet zeker dat er windmolens komen in Roerdalen. De gemeente wil eerst onderzoeken of windmolens kansen bieden voor Roerdalen. De gemeente wil twee plekken onderzoeken die mogelijk interessant zijn: een gebied ten zuidwesten van Montfort en het Meinwegplateau. Als één van die locaties geschikt is en op draagvlak kan rekenen, dan werkt de gemeente de plannen verder uit.

Waarom leggen we niet eerst alle daken vol zonnepanelen?

In 2030 willen we in Roerdalen 49% minder CO2 uitstoten. En na 2030 moeten we gaan werken om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten. Zonnepanelen op daken leveren een bijdrage om onze doelen te bereiken. Maar er komt steeds meer vraag naar elektriciteit. Bijvoorbeeld door de groei van het aantal elektrische auto’s en de opkomst van elektrisch verwarmen en koken. Daarom is er meer nodig. In 2021 heeft de gemeenteraad in het Beleidskader Zonne-en windenergie bepaald dat er maximaal 75 hectare aan zonnevelden mag komen. Daarnaast is toen besloten om ook de mogelijkheden van windenergie te onderzoeken. De gemeente ziet kansen in windmolen. Eén windmolen kan namelijk stroom opwekken voor duizenden huishoudens. Daardoor zijn er minder zonnevelden nodig.

Waarom plaatsen we niet alleen windmolens op zee?

Wind op zee speelt een belangrijke rol om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. 60% van de doelstellingen wordt bereikt door uitbreiding van windmolens op zee. De overige 40% moet op land worden opgewekt.

Kan het elektriciteitsnet nieuwe windmolens wel aan?

Het elektriciteitsnet wordt klaargemaakt om steeds meer energie te transporteren. Op dit moment zit het elektriciteitsnet erg vol en kunnen er bijna geen windmolens meer bij. Maar over een aantal jaar is daar wel weer ruimte voor. Die tijd wil de gemeente gebruiken om goed onderzoek te doen en samen te kijken naar wat er wel en niet kan.

Kunnen inwoners meedenken over windmolens?

Toen de gemeente twee jaar geleden begon na te denken over zonne- en windenergie, heeft ze een enquête gehouden onder inwoners. Ook zijn er informatieavonden georganiseerd. Daaruit kwam onder andere naar voren dat het belangrijk is om te zoeken naar een goede balans tussen zonne- en windenergie. Ook vinden inwoners het belangrijk dat windmolens niet erg zichtbaar zijn. Daarna is het een paar maanden wat stiller geweest. Achter de schermen heeft de gemeente echter doorgewerkt. Onder andere aan manieren om ervoor te zorgen dat toekomstige windmolenprojecten van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. De gemeente gaat nu weer opnieuw in gesprek met inwoners en andere stakeholders.

Hoe worden de locaties voor windmolens bepaald?

Het adviesbureau Pondera heeft hiervoor een rapport opgesteld. Uitgangspunt daarbij was het beleidskader Zon- en Windbeleid Roerdalen. Daarin zijn veel locaties uitgesloten van windenergie, omdat ze in gebieden liggen waar veel natuur aanwezig is. In de rest van de gemeente is gekeken of er locaties zijn waar windmolens mogelijk zijn. Er zijn vijf locaties gevonden. Drie hiervan zijn afgevallen omdat windmolens op deze locaties te zeer zichtbaar zouden zijn. Er zijn dus twee locaties overgebleven. Daarmee gaat de gemeente nu verder.

Wie betaalt de windmolens?

Windmolens worden betaald door de mensen en bedrijven die de stroom van de windmolens kopen. Nadat de windmolens zijn terugverdiend, blijft er nog geld over. Hier profiteren alle inwoners van Roerdalen van.

Wat leveren de windmolens inwoners op?

Dat kan van alles zijn. De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners betrokken zijn bij de plannen. Bovendien moeten de windmolens ook echt wat opleveren voor inwoners die dichtbij wonen. Dat kan zijn door mee te doen in de ontwikkeling van een molen. Door met het geld dat met de molens wordt verdiend iets voor de samenleving te betalen. Of door goedkope stroom van de molens te kunnen afnemen. De gemeente wil dit niet vóór inwoners bepalen, maar juist samen mét inwoners.

Hoe hoog worden de windmolens?

Het is niet zeker dat er windmolens komen in Roerdalen. In het algemeen geldt dat hoge windmolens meer stroom opwekken. Als de wieken van een windmolens twee keer zo groot zijn is de opbrengst (in kWh) ongeveer vier keer zo hoog is. De meeste moderne windmolens op land hebben een vermogen van 3 tot 5 MW. De ashoogte van deze molens is ongeveer 100 tot 175 meter en de rotordiameter 150 tot 200 meter. Daarmee zijn de modernere molens tussen de 175 en 275 meter hoog. De gemeente heeft in verder onderzoek aandacht voor de verschillende hoogtes en effecten op de opbrengsten.

Hoeveel lawaai maakt een windmolen?

De hoeveelheid geluid die een windmolen maakt, is vooral afhankelijk van het aantal molens, de windsnelheid en de ouderdom van de molen. Totdat er landelijke normen worden vastgesteld, mogen gemeenten zelf bepalen hoeveel geluid zij toestaan bij windmolens. In Roerdalen beginnen we pas net met het onderzoeken van de mogelijkheden en knelpunten van windmolens. Er is daarom ruim de tijd om de nieuwe landelijke onderzoeken af te wachten en hier rekening mee te houden.

Zijn windmolens slecht voor de gezondheid?

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van windmolens op de gezondheid. Vrijwel alle onderzoeken geven aan dat er geen rechtstreeks verband is tussen windmolens en een slechte gezondheid. Ook het RIVM geeft aan dat er op dit moment onvoldoende bewijs is dat windmolens ziekten veroorzaken. Wel maken windmolens geluid en dat kan hinderlijk zijn. Die hinder kan ook leiden tot stress en verdere gezondheidsproblemen. Bron: https://ggdleefomgeving.nl/omgeving/windmolens/windmolens-en-gezondheid.

Hoeveel slagschaduw mag een windmolen veroorzaken?

De officiële norm is dat een windmolen maximaal 17 dagen per jaar een zogenaamd gevoelig object meer dan 20 minuten per dag raken met de slagschaduw. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, scholen,  verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. Deze liggen binnen een afstand van twaalf keer de lengte van twee wieken. De schaduw daarbuiten is zo diffuus dat deze geen hinder meer kan opleveren. Maar in praktijk hanteren veel initiatiefnemers van windmolens een strengere norm: een gevoelig object mag maximaal zes uur per jaar worden geraakt door de slagschaduw. Dit voorkomt veel hinder voor omwonenden.

Verspreiden windmolens fijnstof?

Uit onderzoek blijkt dat windmolens nauwelijks invloed hebben op luchtverontreiniging.

Zijn windmolens schadelijk voor vogels?

Of vogels last hebben van windmolens is afhankelijk van de situatie. Daarom is het belangrijk om met de plaatsing van windmolens rekening te houden met mogelijke gevolgen voor vogels. Er zijn inmiddels ook technieken om windmolens op bepaalde momenten uit te zetten. Naderende vogels of vleermuizen kunnen met camera’s en geluid opgemerkt worden, waarmee de windmolens tijdelijk stil komen te staan.

Welke gevolgen hebben windmolens voor de natuur?

Windmolens helpen vooral om de natuur beter te maken. Want de klimaatcrisis heeft ertoe geleid dat de natuur sterk achteruit is gegaan. Wel zijn voor het ontwikkelen van windmolens grondstoffen nodig en niet ieder gebied is geschikt voor windmolens. Daarom heeft de gemeente veel gebieden in Roerdalen uitgesloten voor windmolens. En doet ze verder onderzoek naar de mogelijkheden en knelpunten van de overgebleven plekken.

Daalt mijn woning in waarde door de komst van windmolens?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat woningen door windmolens een paar procent minder waard kunnen worden. Dat effect is in sommige gevallen slechts tijdelijk. Na een tijdje stijgt de waarde weer. Als de waardedaling hoger is dan het wettelijk minimum van 2%, kunnen bewoners aanspraak maken op planschade.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de plannen?

Net als bij iedere vergunning, kun je bezwaar maken tegen de vergunningverlening van een windmolen.