Vraag en antwoord windenergie

Heb je vragen over windenergie in Roerdalen? Op deze pagina hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor op een rij gezet. 

Algemeen

Waarom wil de gemeente windturbines plaatsen?
We willen als gemeente Roerdalen graag bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze inwoners. Dit is niet vrijblijvend. Er ligt een opdracht bij de gemeente om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2: koolstofdioxide) tot 49% te beperken en in 2050 (bijna) geen uitstoot meer te hebben. We zetten in op het besparen van energie. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Tegelijkertijd stimuleren we het opwekken van duurzame energie door inwoners en ondernemers zelf. Maar dit is niet voldoende. We hebben grote opwekprojecten nodig om onze opdracht te halen, zoals ‘zon op land’ (zonnevelden). De gemeente ziet ook windenergie als een kans. Door te kiezen voor een energiemix (zon & wind) zijn we minder kwetsbaar.

Is de komst van de windturbines al definitief?
Het is niet zeker dat er windturbines komen in Roerdalen. We gaan eerst onderzoeken of windturbines bij kunnen dragen aan de opgave die we als gemeente hebben in het verminderen van de CO2-uitstoot. En zo ja, welke locatie hiervoor geschikt is. Die verkenningen en onderzoeken willen we samen met onze inwoners en andere belanghebbenden uitwerken.

Op welke locatie komen de windturbines?
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor windturbines op het Meinwegplateau. Blijkt deze locatie geschikt op basis van verder onderzoek (maatschappelijk, ruimtelijk, technisch en financieel)? Dan leggen we de gemeenteraad de keuze voor om de volgende fase op te starten. Daarin gaan we kijken aan welke eisen we moeten voldoen volgens de vergunningen, op welke manier we de windturbines gaan financieren en met welke partijen we gaan samenwerken.

Waarom leggen we niet eerst alle daken vol zonnepanelen?
‘Zon op dak’ is een belangrijk speerpunt in onze gemeente. We lopen voor op de landelijke en Limburgse gemiddelden van het percentage daken met zonnepanelen. We willen de mogelijkheden nog verder stimuleren, zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen. Maar: alleen met ‘zon op dak’ halen we onze opgave niet. We moeten ook op grote schaal zelf energie gaan opwekken. Een combinatie van zonnevelden en windturbines heeft onze voorkeur.

Zijn windparken op zee niet voldoende?
Wind op zee speelt een belangrijke rol om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Met windturbines op zee haalt Nederland 60% van die doelstellingen. De overige 40% moet op land worden opgewekt. We willen onze verantwoordelijkheid nemen door ook  in Roerdalen duurzame energie te gaan opwekken.

Kan het elektriciteitsnet nieuwe windturbines wel aan?
Er is schaarste op het netwerk van Enexis. Maar het onderzoek naar windturbines duurt gemiddeld zes tot acht jaar. De verwachting is dat de schaarste op het stroomnet in 2028 is verholpen en dat er dan dus weer ruimte is voor nieuwe projecten. Die tijd wil de gemeente gebruiken om goed onderzoek te doen en samen te kijken naar wat er wel en niet kan.

Aanpak

Hoe zijn de potentiële locaties voor windturbines bepaald?
Het adviesbureau Pondera heeft hiervoor een rapport opgesteld. Uitgangspunt daarbij was het beleidskader Zon- en Windbeleid Roerdalen. Veel locaties in de gemeente zijn niet geschikt, omdat ze in gebieden liggen waar veel natuur aanwezig is. Uiteindelijk zijn er vier locaties gevonden, waar windturbines wel mogelijk zijn. Twee hiervan zijn afgevallen omdat ze heel centraal liggen, waardoor de windturbines erg zichtbaar zijn. Ook kabels en leidingen beperken de mogelijkheden hier. Montfort-Zuid is afgevallen, omdat er geen draagvlak in bij de inwoners van Montfort en de mogelijke effecten op de inwoners te groot zijn. Dus blijft alleen het Meinwegplateau over als mogelijke locatie. Daar willen we nu verder onderzoek naar doen.

Kunnen inwoners meedenken over windturbines?
Toen we twee jaar geleden begonnen na te denken over zonne- en windenergie, hebben we een enquête gehouden onder inwoners. Ook zijn er informatieavonden georganiseerd. Daaruit kwam onder andere naar voren dat het belangrijk is om te zoeken naar een goede balans tussen zonne- en windenergie. Ook vinden inwoners het belangrijk dat de zichtbaarheid van windturbines beperkt wordt. Daarna is het een paar maanden wat stiller geweest. Daarin hebben we echter niet stil gezeten. We zijn ons gaan oriënteren of windenergie wel interessant is in Roerdalen en zo ja, waar dit eventueel mogelijk zou zijn. We gaan nu weer opnieuw in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden om mee te denken over de vervolgstappen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de plannen?
Net als bij iedere vergunning, kun je bezwaar maken tegen de vergunningverlening van een windturbine. Hoe dit werkt kun je lezen op deze pagina.

Gezondheid, milieu en natuur

Zijn windturbines slecht voor de gezondheid?
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van windturbines op de gezondheid. Vrijwel alle onderzoeken geven aan dat er geen rechtstreeks verband is tussen windturbines en een slechte gezondheid. Ook het RIVM geeft aan dat er op dit moment onvoldoende bewijs is dat windturbines ziekten veroorzaken. Wel maken windturbines geluid en dat kan hinderlijk zijn. Die hinder kan ook leiden tot stress en verdere gezondheidsproblemen. Bron: https://ggdleefomgeving.nl/omgeving/windmolensturbines/windmolens-en-gezondheid.

Hoeveel lawaai maakt een windturbine?
Dat ligt aan het aantal windturbines, de windsnelheid en de ouderdom van de turbines. Maar vooral de afstand van de windturbines tot bebouwing is belangrijk. Er is nu nog geen duidelijke wet- of regelgeving voor de afstanden van windturbines tot gebouwen. Eind 2022 wordt dit nieuwe beleid verwacht. Tot die tijd gebruiken we de oude normen. In Roerdalen beginnen we pas net met het onderzoeken van de mogelijkheden en knelpunten van windturbines. We hebben daarom ruim de tijd om de nieuwe landelijke onderzoeken af te wachten en hier rekening mee te houden.

Hoeveel slagschaduw mag een windturbine veroorzaken?
De officiële norm is dat een windturbine maximaal 17 dagen per jaar een ‘gevoelig object’ meer dan 20 minuten per dag mag raken met de slagschaduw. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, scholen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. Deze liggen binnen een afstand van twaalf keer de lengte van twee wieken. De schaduw daarbuiten is zo gering dat deze geen hinder meer kan opleveren. Maar in praktijk houden veel initiatiefnemers van windturbines een strengere norm aan: een gevoelig object mag maximaal zes uur per jaar worden geraakt door de slagschaduw. Hierdoor hebben omwonenden veel minder last van de schaduw.

Verspreiden windturbines fijnstof?
Uit onderzoek blijkt dat windturbines bijna geen luchtvervuiling veroorzaken.

Zijn windturbines schadelijk voor vogels?
Het is belangrijk om vóór het plaatsen van de windturbines al rekening te houden met de mogelijke gevolgen voor vogels. Er zijn inmiddels ook technieken om windturbines op bepaalde momenten uit te zetten. Camera’s en microfoons merken het op als er vogels of vleermuizen naderen, waarna de windturbines automatisch tijdelijk worden stilgezet.

Welke gevolgen hebben windturbines voor de natuur?
Windturbines helpen vooral om de natuur beter te maken. Want de klimaatcrisis heeft ertoe geleid dat de natuur sterk achteruit is gegaan. Wel zijn voor het ontwikkelen van windturbines grondstoffen nodig en niet ieder gebied is geschikt voor windturbines. Daarom hebben we veel gebieden in Roerdalen uitgesloten voor windturbines. En doen we verder onderzoek naar de mogelijkheden en knelpunten van de overgebleven plekken.

Financieel

Wie betaalt de windturbines?
Windturbines worden betaald door de mensen en bedrijven die de stroom van de windturbines kopen. Nadat de windturbines zijn terugverdiend, blijft er nog geld over. Hier profiteren alle inwoners van Roerdalen van.

Wat leveren de windturbines inwoners op?
We vinden het belangrijk dat onze inwoners ook profiteren van de windturbines. Dat kan op verschillende manieren:

  • meefinancieren (tegen rendement) in de ontwikkeling van de turbines;
  • afnemen van goedkope stroom van de turbines;
  • met een deel van de winst iets doen voor de hele samenleving, bijvoorbeeld sporthallen opknappen, speelveldjes aan te leggen of verenigingen te ondersteunen).

We willen graag dat onze inwoners hierover meedenken. Daarom betrekken we hen graag bij de plannen.

Daalt mijn woning in waarde door de komst van windturbines?
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat woningen door windturbines een paar procent minder waard kunnen worden. Dat effect is in sommige gevallen slechts tijdelijk. Na een tijdje stijgt de waarde weer. Als de waardedaling hoger is dan het wettelijk minimum van 2%, kun je aanspraak maken op planschade.

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 28 juli

Tijdens de informatiebijeenkomst van 28 juli zijn er door inwoners veel vragen gesteld. Alle antwoorden op deze vragen vind je in de Samenvatting informatiebijeenkomst 28 juli 2022.

Vragen en antwoorden inwoners Montfort

Inwoners van Montfort hebben 52 vragen over windenergie aan de gemeente Roerdalen gesteld. Bekijk de antwoorden op deze vragen.

Meer weten?

Heb je na het lezen van de veelgestelde vragen en antwoorden nog vragen over windenergie in Roerdalen? Stuur dan een e-mail naar samenduurzaam@roerdalen.nl.