28 september 2023

College neemt op 3 oktober besluit over verder onderzoek windturbines Meinwegplateau

Het college van B&W onderzoekt in opdracht van de gemeenteraad de haalbaarheid van windturbines op het Meinwegplateau. Gisteravond spraken college en raad over mogelijk vervolgonderzoek. Het college heeft een aantal dilemma’s voorgelegd aan de gemeenteraad, om zo een beeld te krijgen van de standpunten in de raad. Op 3 oktober neemt het college een besluit over eventueel verder onderzoek. Hierbij neemt ze de inbreng van de gemeenteraad mee. 

Uit ecologisch onderzoek blijkt dat windturbines op de Meinwegplateau niet kansrijk zijn door de negatieve gevolgen voor de natuur. Uit het onderzoeksrapport blijkt echter ook dat er in een aantal opzichten nog belangrijke kennisleemtes zijn om de daadwerkelijke omvang van effecten te kunnen inschatten Er spelen bovendien, naast het ecologische belang, ook andere belangen. Het college wil een goede afweging kunnen maken tussen natuur, economie, duurzaamheid en maatschappelijke gevolgen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Gisteravond praatten college en raad over voor- en nadelen en de kosten van verder onderzoek. Ook gingen ze in op de mogelijke opbrengsten van windenergie en de gevolgen van windturbines voor de duurzaamheidsdoelen van de gemeente.