Definitieve plannen en bezwaar maken

Wanneer zijn de plannen voor de zonnevelden openbaar?
De plannen zijn openbaar als de vergunning is verleend. De initiatiefnemers kunnen ervoor kiezen om hun plannen zelf openbaar te maken.

Worden bewoners persoonlijk benaderd over de plannen in de buurt van hun woning/bedrijf?
Nee, de gemeente publiceert net als bij andere vergunningaanvragen een officiële bekendmaking. Deze zijn te vinden op www.roerdalen.nl/bekendmakingen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de plannen?
Net als bij iedere vergunning, kunt u bezwaar maken tegen de vergunningverlening van een zonneveld.

Wanneer ben ik belanghebbende?
Volgens artikel 1:2 lid 1 Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Als u geen belanghebbende bent, zal uw bezwaar en/of beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. De criteria voor belanghebbenden zijn vastgelegd in de wet en in rechterlijke uitspraken. Aan de hand hiervan wordt bepaald of u een belanghebbende bent.

Kan de gemeente mij ondersteunen als ik geen zonneveld in de omgeving wil?
Nee, dat kan de gemeente niet. De gemeente is namelijk de partij die de vergunning verleent. De gemeente toetst de aanvraag aan het beleid en de spelregels. Daarmee waakt ze voor het algemeen belang van alle inwoners.