Locaties en landschap

Waarom wordt landbouwgrond opgeofferd voor zonnevelden?
De gemeente kan eigenaren van landbouwgrond niet verplichten om een zonneveld aan te leggen. Dit is de keuze van de eigenaren zelf. Op de grond onder een zonneveld is niet of maar beperkt landbouw mogelijk. De gemeente geeft een vergunning af voor 25 jaar. Na 25 jaar moeten de  zonnepanelen weer worden weggehaald. Dan is er ook weer ruimte voor landbouw.

Waarom is er geen zone rondom de kernen aangewezen waar geen zonnevelden mogen komen?
In het Beleidskader Zonne- en windenergie is geen zone rondom de kernen opgenomen. Wel heeft de gemeenteraad bepaald dat de zonnepanelen niet binnen 100 meter van huizen geplaatst mogen worden, behalve als de woningeigenaren daar geen bezwaar tegen hebben. De zonnevelden worden zo goed mogelijk ingepast in het landschap.

Gaat de gemeente handhaven als de zonnevelden niet goed worden ingepast in het landschap?
De manier waarop de zonnevelden worden ingepast in het landschap is onderdeel van de vergunningaanvraag. De gemeente treedt handhavend als een zonneveld niet volgens de eisen uit de vergunning wordt ingepast in het landschap.

Wat gebeurt er met de grond nadat een zonneveld is verwijderd?
Dan geldt de oorspronkelijke bestemming van de grond weer. Als dit oorspronkelijk ‘landbouwgrond’ was, kan de grond weer agrarisch worden gebruikt.

Als een zonneveld is verwijderd, blijft de natuur die is gebruikt om een zonneveld in te passen in het landschap dan aanwezig?
Nadat de vergunning is afgelopen, kan de grond weer worden gebruikt voor landbouw. Als de eigenaar delen van de grond onderdelen van de natuur, zoals landschapselementen, wilt behouden, kan hij daarvoor kiezen. Het kan nodig zijn om hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen.