1 juni 2023

Onderzoek: windturbines hebben onomkeerbare invloed op dieren Meinweg

Gemeente Roerdalen heeft laten onderzoeken welk effect windturbines kunnen hebben op vogels en vleermuizen op het Meinwegplateau. Daaruit blijkt dat windturbines de leefgebieden van deze dieren onomkeerbaar zullen aantasten. Het opwekken van windenergie op het Meinwegplateau lijkt daardoor niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders neemt binnenkort een standpunt in en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Onderzoek mogelijkheden windenergie

De gemeenteraad van Roerdalen heeft het college van B&W afgelopen jaar opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor windturbines op het Meinwegplateau. Uit een eerste verkenning bleek dat in elk geval onderzoek naar vogels binnen en buiten het broedseizoen, trekvogels en vleermuizen uitgevoerd zou moeten worden. De gemeente heeft samen met de coöperaties Duurzaam Roerdalen en EOS uit Roermond aan het bureau Waardenburg Ecology gevraagd een nadere risicoanalyse uit te voeren.

Hieruit kwam naar voeren dat (significant) negatieve effecten op de natuur niet zijn uit te sluiten bij de aanleg en het gebruik van windturbines op het plateau. In vervolg op deze analyse onderzoekt het bureau nu in hoeverre effecten voorkomen kunnen worden met passende maatregelen. Een eerste inschatting laat zien dat zelfs met een pakket vergaande maatregelen de instandhouding van beschermde soorten aangetast zal worden. Het onderzoeksbureau adviseert de gemeente daarom geen windenergie te ontwikkelen op het Meinwegplateau.

Inwoners op de hoogte

De gemeente krijgt de definitieve notitie van het onderzoeksbureau in de loop van de maand binnen. Ze heeft inwoners en de gemeenteraad echter vandaag al geïnformeerd over de voorlopige bevindingen. Wethouder Westhelle-Aelen: “We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de status en voorlopige conclusies van het onderzoek. Daarom hebben we ervoor gekozen om de voorlopige resultaten al te delen met inwoners en andere stakeholders. Het opwekken van windenergie is tenslotte een thema dat veel mensen raakt.”

Verdere planning

Als de gemeente de definitieve notitie binnen heeft, neemt het college van B&W een standpunt in over het opwekken van windenergie in Roerdalen. Vervolgens informeert het college de gemeenteraad hierover. Wethouder Jacqueline Westhelle-Aelen: “We gaan de komende maanden aan de slag met het bepalen van een vernieuwde koers op het gebied van duurzaamheid. We maken dan ook keuzes over het opwekken van windenergie. De resultaten van het onderzoek naar windturbines op het Meinwegplateau nemen we hier zeker in mee. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit.”