14 maart 2022

Verkenning windmolens in Roerdalen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in Nederland flink omlaag moet. Alle gemeenten werken hieraan mee, ook Roerdalen. Om de klimaatdoelen te halen, is het nodig om in ook op grotere schaal schone energie op te wekken. Bijvoorbeeld via zonnevelden en windmolens. Binnenkort gaan we de mogelijkheden voor windmolens in Roerdalen verkennen.

Beleid voor zonne- en windenergie

In 2021 heeft de gemeenteraad beleid voor zonne- en windenergie vastgesteld. Kern is dat het landschap van Roerdalen zoveel mogelijk wordt beschermd. In belangrijke gebieden zijn zonne- of windprojecten daarom niet toegestaan. Dit noemen we uitsluitingsgebieden. Voor de andere gebieden brengen we in kaart wat de mogelijkheden zijn en welke voorwaarden hiervoor gelden. Deze maand start een verkennend onderzoek naar windmolens. Dat betekent dus nadrukkelijk niet dat er ook windmolens komen. We brengen alleen de kansen en knelpunten in kaart.

Mogelijkheden windmolens

In het onderzoek kijken we of er in onze gemeente geschikte plekken voor windmolens zijn. We houden hierbij rekening met een groot aantal zaken. Denk aan de afstand tot woningen, flora en fauna, leidingen en hoogspanningskabels. Ook onderzoeken we aan welke voorwaarden windmolenprojecten moeten voldoen. Of er daadwerkelijk windmolens komen in onze gemeente is op dit moment niet duidelijk. Het is ook mogelijk dat er geen geschikte plekken te vinden zijn. Het adviesbureau Pondera ondersteunt ons bij het onderzoek en ook de coöperatie Duurzaam Roerdalen is nauw betrokken. Waar nodig betrekken we ook buurgemeenten en buurcoöperaties.

We houden u op de hoogte

Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn, delen we deze met u. Daarbij geven we ook aan wat de vervolgstappen zijn. Op dit moment zijn er dus nog geen plannen voor windmolens. Het onderzoek is een eerste verkenning. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar samenduurzaam@roerdalen.nl.